shopping cart image
Количката е празна
Общо: 0.00 лв.

Banner
Member of The Internet Defense League
Member of The Internet Defense League

ВЛЕЗ В КУРСА

Как се води обучението? Как да се включите?   >>   Общи условия за ползване

Общи условия


І. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между “ТИК-БГ” ЕООД, ЕИК 201181662, наричано по-долу за краткост Доставчик или ТИК-БГ, и всеки клиент, наричан по-долу Потребител, ползващ предоставяните от Доставчика информационни ресурси и услуги чрез електронната страница http://www.speak-online.info.

Чл. 2. Информация за доставчика на Услугите:
Наименование: “ТИК-БГ” ЕООД;
Седалище и адрес на управление: обл Софийска, общ. Елин Пелин, с. Столник, ул. Пейо Яворов № 4
Данни за контакт: Email: inchovska@gmail.com, тел: +359 899 31 22 20, http://www.speak-online.info
Вписване в публични регистри: ЕИК 201181662;
Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 288913

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни
адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
тел.: (02) 915 35 18
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Eлектронна страница: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
адрес: гр.София, пл."Славейков" №4А
гореща линия: 0700 111 22
Електронна страница: www.kzp.bg

Чл. 3. По смисъла на настоящите Общи условия посочените по-долу думи и изрази имат следното значение:

„Услуги” означава всички услуги, описани в раздел ІІ по-долу или на www.speak-online.info, които Доставчикът предоставя чрез горната електронна страница на Потребителя по искане на последния срещу регистрация, а когато това е предвидено – и срещу заплащане, при спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия и на законодателството на Република България.

„Потребител” означава лице, оторизирано от Доставчика да ползва Услугите чрез предоставяне на съответно потребителско име и/ или парола;

“Потребителско име” е избран от Потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който същият се индивидуализира в електронната страница www.speak-online.info.

„Парола” е избран от Доставчика код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира Потребителя и служи за достъп до потребителския профил на последния.

„Потребителски профил” е обособена част от http://www.speak-online.info, съдържаща информация за Потребителя, изисквана от ТИК-БГ при регистрацията и съхранявана при ТИК-БГ, както и информация на Потребителя, запазена от последния или от ТИК-БГ във връзка с предоставяните Услуги и наричана по-долу „Информация на Потребителя” ( в това число, но не само: попълнени от потребителя упражнения, тестове и резултати).

II. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ
Чл. 4. Услугите, предоставяни от ТИК-БГ чрез www.speak-online.info, се изразяват в предоставяне на достъп на Потребителя до информация и материали с цел осъществяване на интерактивно обучение на Потребителя по английски език, в това число: обучителни модули, упражнения, аудиофайлове, видео-презентации и срещи по Skype. Конкретните Услуги, тяхното съдържание, условията на ползването им и цените за достъп към съответния момент, се публикуват на http://www.speak-online.info

Чл. 5. ТИК-БГ си запазва правото за ползването на определени Услуги да поставя допълнителни условия, за които ще уведомява Потребителя чрез публикуване на информация на www.speak-online.info.

Чл. 6. За да получи достъп до предоствяните от ТИК-БГ Услуги, Потребителят следва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) на интернет страницата www.speak-online.info, както и да декларира съгласие с настоящите Общи условия.

Чл. 7. Ако потребителското име, посочено от Потребителя, не е вече заето, Потребителят получава потребителското име, което е заявил. В случай, че избраното потребителско име е вече заето, Потребителят следва да избере такова, което не е регистрирано от друг потребител. ТИК-БГ не проверява потребителското име и не носи отговорност за това дали регистрацията или използването му засяга права на трети лица, и в частност, право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

Чл. 8. Чрез отбелязване в полето "Прочетох и съм съгласен с Общите условия" и натискане на виртуалния бутон "Регистрирай ме", Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва, както и че е съгласен предоставяните от него лични данни да бъдат обработвани от ТИК-БГ с цел оказване на Услугите и сключване, изпълнение или прекратяване на договори между ТИК-БГ и Потребителя.

Чл. 9. Регистрацията е редовно извършена, ако своевременно след изпращането на регистрационната форма Потребителят получи на посочения от него e-mail адрес съобщение от ТИК-БГ, което съдържа потвърждение на регистрацията, както и потребителското име на Потребителя и парола за достъп.

Чл. 10. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и ще информира своевременно ТИК-БГ за промени на същите.

Чл. 11. Ако Потребителят е непълнолетен, към регистрационната форма следва да бъде добавено съгласието на законен представител на Потребителя за ползването на Услугите от последния. Регистрация на лице под 14-годишна възраст може да бъде извършена от неговия законен представител (родител или настойник).

Чл. 12. Регистрацията в електронната страница http://www.speak-online.info дава право на Потребителя на безплатен достъп до Услугите за период от 7 (седем) дни, считано от датата на регистрацията („Пробен период”).

Чл. 13. Ако Потребителят желае да ползва Услугите след изтичането на Пробния период, Потребителят следва да заплати на ТИК-БГ абонаметната цена на съответните Услуги, определена от ТИК-БГ към съответния момент и публикувана на http://www.speak-online.info, за периода, през който Потребителят желае да ползва Услугите, но за не по-малко от един месец и не повече от шест месеца („Платен период”).

Чл. 14. Ако Потребителят желае да запази потребителското си име след изтичането на Пробния период или на текущия Платен период, Потребителят следва да заплати на Доставчика съответната цена на Услугите преди изтичането на Пробния период или на текущия Платен период.

Чл. 15. Плащането на Услугите следва за бъде извършено чрез банков превод по посочената от Доставчика на http://www.speak-online.info банкова сметка или по друг посочен от Доставчика начин. В платежното нареждане следва да бъде посочена Услугата, която Потребителят желае да ползва, както и периодът, за който същата се заплаща.

Чл. 16. В случай, че цената на Услугите се заплаща от трето лице (например, но не само: законен представител на малолетно или непълнолетно лице), като основание за заплащане на цената в съответното платежно нареждане следва да бъде посочено и потребителското име на Потребителя, който ще ползва Услугите, или Доставчикът да бъде уведомен по подходящ начин за горното.

Чл. 17. Цената на услугите се счита за платена от момента на получаване на съответната сума по банковата сметка на Доставчика.
Чл. 18. В случай, че Потребителят не заплати цената на Услугите преди изтичането на Пробния период или на текущия Платен период, ТИК-БГ има право едностранно да спре достъпа на Потребителя до Услугите, но без да заличава регистрацията му. Регистрацията на Потребителя може да бъде заличена едностранно от ТИК-БГ в случай, че Потребителят не заплати цената на Услугите до 14 (четиринадесет) дни, считано от изтичането на Пробния период или съответно- на текущия Платен период.

Чл. 19. При получаване на цената преди изтичане на Пробния период или на текущия Платен период или преди заличаване на регистрацията на Потребителя, Доставчикът изпраща на Потребителя нова парола за достъп чрез съобщение на електронната поща на Потребителя или чрез текстово съобщение до мобилния номер на Потребителя, посочени от последния при регистрацията.
Чл. 20. В случай на получаване на цената след изтичане на Пробния период или съответно – на текущия Платен период, ако регистрацията на Потребителя вече е била заличена, ТИК-БГ изпраща на Потребителя и Потребителско име, с което същият може да се регистрира и да ползва Услугите.
Чл. 21. ТИК-БГ се задължава да изпрати паролата за достъп и да активира съответните Услуги в разумен срок след получаване на плащането на съответната цена от Потребителя или от трето лице в полза на Потребителя.
Чл. 22. Ако не е уговорено друго между страните, счита се, че Платеният период започва да тече от деня на изпращане на Парола за достъп на Потребителя.
За получената цена на Услугите Доставчикът издава фактура съгласно изискванията на действащото българско законодателство.

IІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
Чл. 23. ТИК-БГ се задължава да положи разумни усилия за осигуряване на ползването на заплатените от Потребителя Услуги, съгласно уговореното в настоящите Общи условия и приложимите правни норми.

Чл. 24. ТИК-БГ си запазва правото по всяко време да прави промени на http://www.speak-online.info, както и едностранно да променя съдържанието на Услугите или техните цени.

Чл. 25. Промените на Услугите влизат в сила от момента на публикуването им на http://www.speak-online.info. Промените на цените не засягат правата на Потребителя относно Услути, които са заплатени преди публикуването на промяната, и влизат в сила по отношение на съответния потребител след изтичане на текущия предплатен от него период.

Чл. 26. В случай на възникване на проблем (грешка) при ползването на http://www.speak-online.info, за който Доставчикът е уведомен и който се дължи на неизправност на ресурсите на Доставчика, същият се задължава да положи разумни усилия за отстраняване на проблема в разумен срок.

Чл. 27. Във връзка с предоставяните от Потребителя лични данни и Информацията на Потребителя:
1. ТИК-БГ ще обработва личните данни на Потребителя съгласно изискванията на Закона за защите на личните данни и Политиката за защита на личните данни на ТИК-БГ, публикувана на http://www.speak-online.info;
2. ТИК-БГ има право да съхранява и копира IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на настоящите Общи условия;
3. ТИК-БГ има право да предоставя на трети лица и/или на държавни органи личните данни на Потребителя и/или достъп до Информацията на Потребителя, както и да изтрива последната, в случай, че горното се изисква съгласно акт на компетентен орган или императивна правна норма. При изпълнение на горното, Доставчикът не е задължен да уведомява Потребителя , освен в изрично определените в закона случаи.
4. ТИК-БГ има право да копира данните и Информацията на Потребителя с цел back-up.

Чл. 28. ТИК-БГ има право по свое усмотрение да изпраща на посочените при регистрацията електронен адрес или мобилен телефон съобщения за предстоящо изтичане на Пробния период, на предплатения период или на заличаване на регистрацията.

Чл. 29. ТИК-БГ има право да поставя в http://www.speak-online.info препратки към други интернет-страници, както и всякакви рекламни карета, банери и др. подобни с търговска цел. ТИК-БГ не носи отговорност за съдържанието на съответните сайтове, както и за рекламираните от трети лица стоки или услуги.

Чл. 30. ТИК-БГ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните Услуги, нито да проверява, проследява или записва информацията, съобщенията и другите материали, които Потребителят зарежда, разполага, използва, разпространява или прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин, включително и съдържанието на информацията, съхранена на сървъра му или предоставена на други Потребители от Потребителя.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Чл. 31. Потребителят има право:
1. Да използва Услугите по предназначение, съобразно настоящите Общи условия и приложимите правни норми;
2. На достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията, както и на информацията в Потребителския му профил;

Чл. 32. Потребителят е информиран, че материалите и информацията, публикувани на http://www.speak-online.info или разположени на ресурси на Доставчика (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на ТИК-БГ или на друго лице, преотстъпило правото на ползване на ТИК-БГ, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Чл. 33. В частност, Потребителят няма право да копира или възпроизвежда информация или каквито и да е материали или обекти на интелектуална собственост, публикувани на http:// www.speak-online.info, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, Потребителят няма право да премахва знаците за марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е ТИК-БГ или трето лице.

Чл. 34. При незаканосъобразно копиране или възпроизвеждане на информация, както и при всяко друго нарушение на права на интелектуална собственост върху обекти, публикувани в http://www.speak-online.info или съхранявани по друг начин върху ресурсите на ТИК-БГ, Потребителя дължи на Доставчика неустойка в размер на 3 000 лева за всяко отделно нарушение, както и обезщетение за всички вреди и пропуснати ползи, претърпени от Доставчика или трето лице, чийто размер надвишава размера на договорената неустойка.

Чл. 35. Потребителят няма право да предоставя потребителското си име или паролата си на трети лица и се задължава да полага грижи и да предприема необходимите разумни мерки, с цел предотвратяване на достъпа или узнаването от трети лица на потребителското име и паролата му. Потребителят се задължава да уведомява незабавно ТИК-БГ в случай на осъществен неправомерен достъп или узнаване, както и при вероятност за такива. Потребителят носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му.

Чл. 36. Потребителят се задължава да използва Услугите по начин, който не уврежда други Потребители, Доставчика или трети лица. В частност, Потребителят се задължава:
1. Да не осъществява достъп до Услугите или ресурсите на Доставчика извън предоставения, да не прави опити за преодоляване на системи за сигурност или за неправомерен достъп до или обработка на лични данни или конфиденциална информация на Доставчика или на трети лица, да не осуетява процедурите на идентификация, да не се представя за друго лице, да не накърнява или възпрепятства надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите Потребители, да не извлича чрез технически средства или по друг начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на http://www.speak-online.info или принадлежащи на Доставчика;
2. Да не използва Услугите за публикуване, разпространяване или предоставяне по какъвто и да е начин на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които противоречат на приложимите правни норми, настоящите Общи условия, Интернет етиката или добрите нрави, и които нарушават правата на трети лица, например: авторски права или сродни на тях права, марки, патенти или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси;
3. Да не публикува, разпространява или предоставя софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси, други рискови програми или каквито и да е материали, чието съдържание, публикуване или предаване противоречи на приложими правни норми;

Чл. 37. В случай на недобросъвестни действия или нарушения на горните разпоредби от страна на Потребителя, Потребителят е длъжен да обезщети ТИК-БГ за всички претърпени от последното вреди и пропуснати ползи, включително и платени обезщетения на трети лица, такси и разноски, адвокатски хонорари и др. подобни. Потребителят е длъжен да обезщети ТИК-БГ и в случаите, когато действията са извършени от трети лица, на които той е предоставил за ползване Потребителското си име или Паролата си.

V. СРОК. ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕТО
Чл. 38. ТИК-БГ има право да ограничава временно предоставянето на Услуги с цел защита на сигурността, профилактика, отстраняване на повреди или обновяване на техническото си оброрудване, софтуера или инфраструктурата си, във връзка с което ТИК-БГ не дължи на Потребителя обезщетение или връщане на заплатената от Потребителя цена на Услугите.

Чл. 39. ТИК-БГ има право да прекрати незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя, без да дължи на последния връщане на заплатена цена на Услугите или каквото и да е обезщетение или неустойка, във всеки един от следните случаи:
1. Потребителят е предоставил неверни данни при регистрацията си;
2. Потребителят е предоставил паролата си за достъп на трето лице;
3. Потребителят не заплати дължимата цена на Услугите съгласно приложимите условия;
4. При използването на Услугите Потребителят наруши настоящите Общи условия, допълнителни или уговорени между страните условия за ползване на съответните Услуги или приложими правни норми, или наруши по какъвто и да е начин права на трети лица.

Чл. 40. ТИК-БГ има право да преустанови по всяко време предоставянето на Услугите по своя преценка след отправяне на 7-дневно предизвестие чрез публикуване на съобщение в горния смисъл на http://www.speak-online.info и/или в потребителския профил на Потребителя. При прекратяване на достъп да Услуги, които се платени от Потребителя преди отправяне на горното предизвестие, в случаите, когато горното прекратяване не се дължи на технически проблеми или на причини, които са извън контрола на ТИК-БГ, ТИК-БГ се задължава да продължи оказването на Услугите до изтичане на текущия предплатен от Потребителя период, или да върне на последния заплатената цена на Услугите за периода от преустановяване на оказването на Услугите до изтичане на Предплатения период. Страните изрично се съгласяват, че ТИК-БГ не дължи каквото и да е обезщетение на Потребителя за вреди или пропуснати ползи в случай на едностранно прекратяване на достъпа доУслугите.

Чл. 41. В допълнение към горното, ползването на Услугите може да бъде прекратено:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. при нарушение на клаузите на Общите условия от страна на ТИК-БГ, с изтичане на 2-седмичен срок от отправяне на писмено искане от Потребителя за отстраняване на нарушението, в който срок нарушението не е отстранено;
3. при обективна невъзможност на някоя от страните да изпълнява задълженията си, за което съответната страна е длъжна писмено да уведоми другата страна;

Чл. 42. Всички права и задължения на страните във връзка с обработка на личните данни, ненарушаване на права на интелектуална собственост, във връзка с опазване на конфиденциалност и във връзка с дължими обезщетения и неустойки, остават в сила и след прекратяване на предоставянето на Услугите.

VI. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 43. Освен както изрично е изразено в настоящите Общи условия, никоя от страните не предоставя на другата страна каквито и да е гаранции, в това число и подразбиращи се такива.

Чл. 44. ТИК-БГ не носи отговорност за проблеми или невъзможност за ползване на Услугите, които се дължат на неподходящо техническо оборудване или софтуер на Потребителя или липса на умения на Потребителя, както и на несъвместимост на софтуерните приложения, ползвани от него, с приложенията, използвани от ТИК-БГ за предоставяне на Услугите чрез http://www.speak-online.info.

Чл. 45. ТИК-БГ не носи отговорност за вреди, настъпили за Потребителя в резултат на неправомерно използване на потребителското име и/или паролата на Потребителя от трети лица.

Чл. 46. Страните изрично се съгласяват, че Доставчикът не носи отговорност в случай на невъзможност да предоставя свързаност или функциониране на Услугите, или невъзможност да изпълнява което и да е от задълженията си по настоящите Общи условия поради технически проблеми, повреди в техническото оборудване на Доставчика или на трето лице, непреодолима сила, случайни събития, прекъсване на достъпа на Доставчика до Интернет, или каквито и да е други причини извън контрола на Доставчика или които не могат да бъдат отстранени от него с разумни усилия и средства.

Чл. 47. Потребителят разбира, че при хардуерен или софтуерен проблем, независимо от грижите и усилията на Доставчика да предотврати или ограничи негативните последици и вреди, е напълно възможно да последва загуба на Информация на Потребителя, във връзка с което Доставчикът не дължи никакво обезщетение или неустойка на Потребителя.
Чл. 48. Страните изрично се съгласяват, че никоя от тях няма да дължи на другата страна обезщетение за последващи или косвени вреди, загуби или пропуснати ползи, освен в случаите, когато горното е предвидено изрично съгласно настоящите Общи условия.

VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 49. Страните се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят като конфиденциална информацията на другата страна, станала им известна във връзка с предоставянето на Услугите.
Чл. 50. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика, в който случай Доставчикът се задължава да публикува промените на http://www.speak-online.info не по-късно от 10 (десет) дни преди влизането на промените в сила. В случай, че Потребителят не възрази писмено срещу горните промени в срок до 10 (десет) дни от публикуването им, счита се, че Потребителят приема промените и е обвързан от тях.
Чл. 51. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на Общите условия няма да води до недействителност на целите Общи условия.
Чл. 52. Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до предоставяните Услуги, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между Доставчика и Потребителя, ще бъдат отнасяни за решаване от компетентния съд, като приложимо ще бъде българското право.
Чл. 53. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат приложимите разпоредби на българското законодателство.

Настоящите Общи условия влизат в сила, считано от 18. 07. 2010 г.


login